وزارت ورزش مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به حساب فدراسیون شمشیربازی برای پرداخت به چهار سابریست المپیکی ایران واریز کرد.

وزارت ورزش مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به حساب فدراسیون شمشیربازی برای پرداخت به چهار سابریست المپیکی ایران واریز کرد.