خبرگزاری مرکزی رسمی کره شمالی هدف از این رزمایش را بررسی توانایی رزمی عملی واحد موشکی مستقر در راه آهن در استان پیونگان شمالی اعلام کرد.

خبرگزاری مرکزی رسمی کره شمالی هدف از این رزمایش را بررسی توانایی رزمی عملی واحد موشکی مستقر در راه آهن در استان پیونگان شمالی اعلام کرد.