حسین نحوی‌نژاد با بیان اینکه تعداد مرگ‌ومیر سالمندان در دوران قبل از کرونا تغییر چندانی نداشته است، گفت: مشاوران به آموزش سالمندان و خانواده‌هایشان برای مصونیت در برابر بیماری‌های روحی و روانی می‌پردازند….

حسین نحوی‌نژاد با بیان اینکه تعداد مرگ‌ومیر سالمندان در دوران قبل از کرونا تغییر چندانی نداشته است، گفت: مشاوران به آموزش سالمندان و خانواده‌هایشان برای مصونیت در برابر بیماری‌های روحی و روانی می‌پردازند.