فقط یک بیمارستان خصوصی در اهواز بیماران کرونایی پذیرش کرده است.

فقط یک بیمارستان خصوصی در اهواز بیماران کرونایی پذیرش کرده است.