رکنا: یک جوان سارق که از حساب سالمندان مشهدی سرقت می کرد با هوشیاری پلیس در این شهر دستگیر شد.

رکنا: یک جوان سارق که از حساب سالمندان مشهدی سرقت می کرد با هوشیاری پلیس در این شهر دستگیر شد.