نماینده بروجن در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: دفاع ایشان از انقلاب و در میدان جنگ و خانواده شان نشان دادند پله پله بالا آمدند . نمایندگان مجلس سه خواسته دارند حتما باید ایشان پاسخ بدهند تا اطمینان بیشتر ایجاد شود….

نماینده بروجن در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفت: دفاع ایشان از انقلاب و در میدان جنگ و خانواده شان نشان دادند پله پله بالا آمدند . نمایندگان مجلس سه خواسته دارند حتما باید ایشان پاسخ بدهند تا اطمینان بیشتر ایجاد شود.