رئیس شورای سیاسی نُجَباء تأکید کرد: اگر همان‌گونه که انتظار می‌رود، سفارتخانه شرارت‌طلب آمریکا مسئول این حمله باشد، باید ضمن تعطیل کردن آن، سفیر فتنه‌گر ایالات‌ متحده نیز از عراق اخراج شود….

رئیس شورای سیاسی نُجَباء تأکید کرد: اگر همان‌گونه که انتظار می‌رود، سفارتخانه شرارت‌طلب آمریکا مسئول این حمله باشد، باید ضمن تعطیل کردن آن، سفیر فتنه‌گر ایالات‌ متحده نیز از عراق اخراج شود.