چنانچه بنا باشد پایه پولی تا پایان سال با همین سرعتی رشد کند که در شش ماه گذشته افزایش یافته، حجم پایه پولی در پایان سال 1400 به نزدیکی 700 هزار میلیارد تومان می رسد. …

چنانچه بنا باشد پایه پولی تا پایان سال با همین سرعتی رشد کند که در شش ماه گذشته افزایش یافته، حجم پایه پولی در پایان سال 1400 به نزدیکی 700 هزار میلیارد تومان می رسد.