وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای پایداری مردم، ارتش و رهبری سوریه را موجب شکست اهداف آمریکایی ها و غربی ها در تقسیم سوریه برشمرد.

وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای پایداری مردم، ارتش و رهبری سوریه را موجب شکست اهداف آمریکایی ها و غربی ها در تقسیم سوریه برشمرد.