سرپرست استقلال به احتمال فراوان در بازگشت این تیم از کویت از سمت خود کنار گذاشته می شود.

سرپرست استقلال به احتمال فراوان در بازگشت این تیم از کویت از سمت خود کنار گذاشته می شود.