هفته پانزدهم لیگ جزیره با ۲ بازی به پایان رسید که در هر ۲ بازی نتایجی دور از انتظار ‌ خورد.

هفته پانزدهم لیگ جزیره با ۲ بازی به پایان رسید که در هر ۲ بازی نتایجی دور از انتظار ‌ خورد.