رقابت های هندبال دانش آموزی دختران خوزستان در مقطع متوسطه دوم با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

رقابت های هندبال دانش آموزی دختران خوزستان در مقطع متوسطه دوم با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.