آنچه «گوزن‌ها» را همچنان سرپا نگه داشته، به یکی از جملات تقوایی بر می‌گردد مبنی بر این که در فیلم‌های کیمیایی، گرما و خونی است که دیگر فیلم‌سازان با وجود وسواس خود در ساخت فیلم ، نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند….

آنچه «گوزن‌ها» را همچنان سرپا نگه داشته، به یکی از جملات تقوایی بر می‌گردد مبنی بر این که در فیلم‌های کیمیایی، گرما و خونی است که دیگر فیلم‌سازان با وجود وسواس خود در ساخت فیلم ، نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند.