ماجرای واردات خودرو که موافقان بسیاری در مجلس دارد، این بار سبب شد تا نماینده ها امروز در جریان بررسی جزئیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی، هیئت عالی نظارت مجمع را نیز، به طرح شفافیت اضافه کنند تا مشروح مذاکرات اعضای آن درباره طرح ها و ل…

ماجرای واردات خودرو که موافقان بسیاری در مجلس دارد، این بار سبب شد تا نماینده ها امروز در جریان بررسی جزئیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی، هیئت عالی نظارت مجمع را نیز، به طرح شفافیت اضافه کنند تا مشروح مذاکرات اعضای آن درباره طرح ها و لوایح شفاف شود.