وریا غفوری از استقلال جدا شد و حالا باید به پیشنهاد سایر تیمها فکر کند.

وریا غفوری از استقلال جدا شد و حالا باید به پیشنهاد سایر تیمها فکر کند.