برخی از حامیان دولت اختلاف میان دولت و مجلس را رد می‌کنند، اما رقبای رئیسی تاکید دارند که این انتقادات به عملکرد دولت سیزدهم از ناحیه اصلاح طلبان رقم نخورده، بلکه نمایندگانی در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند که خود از حامیان دولت هستند.

برخی از حامیان دولت اختلاف میان دولت و مجلس را رد می‌کنند، اما رقبای رئیسی تاکید دارند که این انتقادات به عملکرد دولت سیزدهم از ناحیه اصلاح طلبان رقم نخورده، بلکه نمایندگانی در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند که خود از حامیان دولت هستند.