گروه صنعتی تولیدی پاکشوما بر اساس شاخص هایی مانند ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات به عنوان واحد برتر صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱ انتخاب شد….

گروه صنعتی تولیدی پاکشوما بر اساس شاخص هایی مانند ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تولید و صادرات به عنوان واحد برتر صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱ انتخاب شد.