ارتش پاکستان روز پنجشنبه موشک بالستیک زمین به زمین «غزنوی» را با موفقیت آزمایش کرد.

ارتش پاکستان روز پنجشنبه موشک بالستیک زمین به زمین «غزنوی» را با موفقیت آزمایش کرد.