سخنگوی ارتش پاکستان، مشارکت هوایی در جنگ پنجشیر در کنار طالبان را تکذیب کرد.

سخنگوی ارتش پاکستان، مشارکت هوایی در جنگ پنجشیر در کنار طالبان را تکذیب کرد.