برای پیشگیری از بروز سکته‌های مغزی و قلبی، پاکسازی رگ‌ها امری ضروری است.

برای پیشگیری از بروز سکته‌های مغزی و قلبی، پاکسازی رگ‌ها امری ضروری است.