پاپ با هشدار به اینکه حیوانات خانگی جایگزین کودکان در برخی از خانواده ها می شوند، با بیان خاطره ای گفت چند هفته قبل یک زن کیف خود را باز کرده و از او خواسته است که برای نوزادش دعا کند. اما در حقیقت آن یک بچه نبوده، بلکه یک سگ کوچک بوده است….

پاپ با هشدار به اینکه حیوانات خانگی جایگزین کودکان در برخی از خانواده ها می شوند، با بیان خاطره ای گفت چند هفته قبل یک زن کیف خود را باز کرده و از او خواسته است که برای نوزادش دعا کند. اما در حقیقت آن یک بچه نبوده، بلکه یک سگ کوچک بوده است.