معضل بزرگ برای ایران این خواهد بود که اگر جامعه شیعه هزاره در افغانستان به حفاظت در مقابل طالبان نیاز داشته باشد ، چگونه باید رفتار کند.

معضل بزرگ برای ایران این خواهد بود که اگر جامعه شیعه هزاره در افغانستان به حفاظت در مقابل طالبان نیاز داشته باشد ، چگونه باید رفتار کند.