وزیر امور خارجه ضمن اشاره به سیاست ایران در قبال افغانستان گفت که تهران از دولتی فراگیر حمایت می‌کند.

وزیر امور خارجه ضمن اشاره به سیاست ایران در قبال افغانستان گفت که تهران از دولتی فراگیر حمایت می‌کند.