نخست وزیر ارمنستان به ادعاهای علی اف درباره همکاری ایران و ارمنستان برای تجارت مواد مخدر به اروپا واکنش نشان داد.

نخست وزیر ارمنستان به ادعاهای علی اف درباره همکاری ایران و ارمنستان برای تجارت مواد مخدر به اروپا واکنش نشان داد.