روابط عمومی ارتش به مناسبت روز خبرنگار در پیامی تاکید کرد: پاسداری از مرز‌های فکری و فرهنگی بر عهده اصحاب قلم و رسانه‌ها از جلمه خبرنگاران حقیقت محور است….

روابط عمومی ارتش به مناسبت روز خبرنگار در پیامی تاکید کرد: پاسداری از مرز‌های فکری و فرهنگی بر عهده اصحاب قلم و رسانه‌ها از جلمه خبرنگاران حقیقت محور است.