پاسخ پرکاس به ابهامات پیرامون انتخابش به عنوان سرمربی صنعت نفت آبادان

پاسخ پرکاس به ابهامات پیرامون انتخابش به عنوان سرمربی صنعت نفت آبادان