وزیرخارجه دولت بایدن ضمن دفاع از تصمیم خروج از افغانستان، اعلام کرد که ترامپ برای اولین بار با طالبان توافق کرد.

وزیرخارجه دولت بایدن ضمن دفاع از تصمیم خروج از افغانستان، اعلام کرد که ترامپ برای اولین بار با طالبان توافق کرد.