تبریزی با تاکید بر اینکه تاکنون واکسن کرونا از چرخه سیستم بهداشتی کشور خارج نشده است، در پاسخ به سوالی درباره فروش واکسن آسترازنیکا با قیمتهای حدود شش میلیون تومانی در بازار، اظهار کرد: تاکنون چنین موضوعی را نشنیدم….

تبریزی با تاکید بر اینکه تاکنون واکسن کرونا از چرخه سیستم بهداشتی کشور خارج نشده است، در پاسخ به سوالی درباره فروش واکسن آسترازنیکا با قیمتهای حدود شش میلیون تومانی در بازار، اظهار کرد: تاکنون چنین موضوعی را نشنیدم.