کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه روسیه به تهدیدات کامالا هریس درخصوص اعمال تحریم علیه روسیه پاسخ دادند.

کاخ ریاست‌جمهوری و وزارت خارجه روسیه به تهدیدات کامالا هریس درخصوص اعمال تحریم علیه روسیه پاسخ دادند.