محمود صادقی،‌ نماینده مجلس دهم پاسخ توئیت عباس عبدی درباره «بند» جنجالی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را داد.

محمود صادقی،‌ نماینده مجلس دهم پاسخ توئیت عباس عبدی درباره «بند» جنجالی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را داد.