مطهری در یادداشتی نوشت: تجربه اعتراضات شدید در جمهوری اسلامی نشان داده است که متاسفانه یکی از مکان‌هایی که مورد تعرض مردم خشمگین قرار می‌گیرد، حوزه و روحانیت است….

مطهری در یادداشتی نوشت: تجربه اعتراضات شدید در جمهوری اسلامی نشان داده است که متاسفانه یکی از مکان‌هایی که مورد تعرض مردم خشمگین قرار می‌گیرد، حوزه و روحانیت است.