محمد فاضلی به اظهارات وزیر کشور واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: اگر به مدت 21 سال متوالی با نرخ رشد اقتصادی سالیانه 10 درصد رشد کنیم، می رسیم به امروز کره جنوبی، دهمین اقتصاد دنیا….

محمد فاضلی به اظهارات وزیر کشور واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: اگر به مدت 21 سال متوالی با نرخ رشد اقتصادی سالیانه 10 درصد رشد کنیم، می رسیم به امروز کره جنوبی، دهمین اقتصاد دنیا.