یکی از اعضای جدید هیات مدیره صندوق اعتباری هنر پیرامون برخی از شائبه‌هایی که درباره لغو عضویت برخی از اعضای خانه سینما در صندوق اعتباری هنر پیش آمده، توضیحاتی ارائه داد….

یکی از اعضای جدید هیات مدیره صندوق اعتباری هنر پیرامون برخی از شائبه‌هایی که درباره لغو عضویت برخی از اعضای خانه سینما در صندوق اعتباری هنر پیش آمده، توضیحاتی ارائه داد.