روسیه به پیشنهاد آمریکا درباره مبادله زندانیان پاسخ داد.

روسیه به پیشنهاد آمریکا درباره مبادله زندانیان پاسخ داد.