رئیس سازمان فضایی ایران درباره میزان مشارکت متخصصان ایرانی در ساخت ماهواره خیام، گفت: در تمام مراحل کار حضور داشته‌ایم اما نمی‌توانیم عدد بدهیم که چند درصد از کار را انجام دادیم….

رئیس سازمان فضایی ایران درباره میزان مشارکت متخصصان ایرانی در ساخت ماهواره خیام، گفت: در تمام مراحل کار حضور داشته‌ایم اما نمی‌توانیم عدد بدهیم که چند درصد از کار را انجام دادیم.