یک جوان لبنانی در منطقه انفجار بیروت به شبکه الحدث سعودی گفت: نمی‌توانید بین ما تفرقه بیندازید؛ مرگ بر آل‌سعود.

یک جوان لبنانی در منطقه انفجار بیروت به شبکه الحدث سعودی گفت: نمی‌توانید بین ما تفرقه بیندازید؛ مرگ بر آل‌سعود.