مرکز ارتباط مردم و دولت (سامد) مازندران اسفندماه روزهای پرکاری را خواهد داشت به طوریکه علاوه بر ۶ مدیر دستگاه‌های اجرایی استان، نیمی از فرمانداران شهرستان‌های مازندران در این مرکز حاضر می‌شوند و به سوالات مردم به صورت تلفنی جواب می‌دهند….

مرکز ارتباط مردم و دولت (سامد) مازندران اسفندماه روزهای پرکاری را خواهد داشت به طوریکه علاوه بر ۶ مدیر دستگاه‌های اجرایی استان، نیمی از فرمانداران شهرستان‌های مازندران در این مرکز حاضر می‌شوند و به سوالات مردم به صورت تلفنی جواب می‌دهند.