در ویدئو زیر ، پاره کردن تور ماهیگیری توسط 2 ماهیگیر برای نجات دلفین را مشاهده می نمایید .2 ماهیگیر زحمتکش و آگاه در استان بوشهر با پاره کردن تور ماهیگیری خود دلفین مهربان خلیج‌فارس را آزاد می‌کنند….

در ویدئو زیر ، پاره کردن تور ماهیگیری توسط 2 ماهیگیر برای نجات دلفین را مشاهده می نمایید .2 ماهیگیر زحمتکش و آگاه در استان بوشهر با پاره کردن تور ماهیگیری خود دلفین مهربان خلیج‌فارس را آزاد می‌کنند.