کابینه جدید کشور آلبانی 17 وزیر دارد که 12 وزیر آن زن هستند.

کابینه جدید کشور آلبانی 17 وزیر دارد که 12 وزیر آن زن هستند.