نمایندگان پارلمان اردن به اتفاق آراء به درخواست اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از امان رأی دادند.

نمایندگان پارلمان اردن به اتفاق آراء به درخواست اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از امان رأی دادند.