اگرچه تا کنون گام هایی در مسیر الحاق فنلاند و سوئد به ناتو برداشته شده است اما این مساله در کنار اعتراضات خشونت بار اخیر گرجستان و دست رد غرب بر سینه اوکراین حاکی از یک پارادوکس و استفاده ابزاری غرب از پروژه الحاق است….

اگرچه تا کنون گام هایی در مسیر الحاق فنلاند و سوئد به ناتو برداشته شده است اما این مساله در کنار اعتراضات خشونت بار اخیر گرجستان و دست رد غرب بر سینه اوکراین حاکی از یک پارادوکس و استفاده ابزاری غرب از پروژه الحاق است.