در پادکست شماره ۴۰ جزییات مجازات حمل سلاح سرد مورد بررسی قرار گرفته است.

در پادکست شماره ۴۰ جزییات مجازات حمل سلاح سرد مورد بررسی قرار گرفته است.