دیوان پادشاهی سعودی اعلام کرد تیم پزشکی تصمیم گرفتند ملک سلمان برای استراحت بیشتر چند وقتی در بیمارستان بستری باشد.

دیوان پادشاهی سعودی اعلام کرد تیم پزشکی تصمیم گرفتند ملک سلمان برای استراحت بیشتر چند وقتی در بیمارستان بستری باشد.