عبدالله دوم، پادشاه اردن سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد.

عبدالله دوم، پادشاه اردن سخنرانی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل ایراد کرد.