ویژگی شخصیتی بارز امام راحل از دیدگاه شهردار تهران

شهردار تهران در پیامی ضمن تشریح ویژگی‌های شخصیتی امام آن را الگوی خوبی برای مسئولان امروز و فردای کشور دانست.

شهردار تهران در پیامی ضمن تشریح ویژگی‌های شخصیتی امام آن را الگوی خوبی برای مسئولان امروز و فردای کشور دانست.