معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران گفت: خادمین مسجد مقدس جمکران به صورت ویژه سرکشی‌هایی به بیمارستان‌های کرونایی داشته و متبرکات مسجد مقدس جمکران را تحت‌عنوان «منظرهمدلی» در اختیار بیماران و کادر درمانی قرار داده اند و تا کنون حدود ۲۰ استان توسط خادمین از ت…

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران گفت: خادمین مسجد مقدس جمکران به صورت ویژه سرکشی‌هایی به بیمارستان‌های کرونایی داشته و متبرکات مسجد مقدس جمکران را تحت‌عنوان «منظرهمدلی» در اختیار بیماران و کادر درمانی قرار داده اند و تا کنون حدود ۲۰ استان توسط خادمین از تبرکات مسجد مقدس جمکران بهره برده اند.