ویژه‌برنامه دهه فجری شبکه پرس‌تی‌وی به حق تعیین سرنوشت توسط مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد.

ویژه‌برنامه دهه فجری شبکه پرس‌تی‌وی به حق تعیین سرنوشت توسط مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد.