باحضور پزشکان خیرونیکوکار ویزیت رایگان بیماران مددجوی تحت پوشش خیریه زنده یاد احمدرضایی دراین موسسه انجام شد.

باحضور پزشکان خیرونیکوکار ویزیت رایگان بیماران مددجوی تحت پوشش خیریه زنده یاد احمدرضایی دراین موسسه انجام شد.