ویروس کرونا و بحران‌های پس‌از‌آن باعث شد کسب‌وکارها در برخی مناطق جهان مجددا به اهمیت مسئولیت اجتماعی خود پی ببرند.

ویروس کرونا مسئولیت اجتماعی کسب‌وکارها را درمعرض آزمایش جدی قرار داد

ویروس کرونا و بحران‌های پس‌از‌آن باعث شد کسب‌وکارها در برخی مناطق جهان مجددا به اهمیت مسئولیت اجتماعی خود پی ببرند.