در گزارش‌های اولیه از شیوع کووید ۱۹، یک بازار فروش حیوانات زنده در ووهان چین به‌عنوان منشا شیوع ویروس معرفی شد، اما اکنون شواهد نشان می‌دهد که این گزارش‌ها اشتباه بوده است.

ویروس کرونا از بازار خیس ووهان منشا نگرفته است

در گزارش‌های اولیه از شیوع کووید ۱۹، یک بازار فروش حیوانات زنده در ووهان چین به‌عنوان منشا شیوع ویروس معرفی شد، اما اکنون شواهد نشان می‌دهد که این گزارش‌ها اشتباه بوده است.